dimecres, de febrer 29, 2012

Gestió hotelera a Andorra

Qui dia passa any empeny ha estat la divisa reina al nostre país i en l’actualitat dos sistemes s’enfronten, quantitat i qualitat

per Marc Aleix i Tugas - 29/02/2012


Malgrat ser una feina engegada fa més de 10 anys, el món hoteler i el comercial del nostre país estan profundament dividits.

Aquesta divisió sembla no haver importat gaire als diversos governs. Qui dia passa any empeny ha estat la divisa reina al nostre país i en l’actualitat dos sistemes s’enfronten, quantitat i qualitat.
L’estructura de país ha estat dibuixada, al voltant dels primers dies del segle XXI, d’un liberalisme absolut, en l’eufòria del lema El mercat regularà el mercat i el fet de la nostra suposada superioritat. No es van tenir en compte els fets següents: la població que ens visita sense fer nit que s’anomena excursionista, tant del costat francès com espanyol, viu en un radi estimat de 250 quilòmetres d’Andorra. Aquests veïns de casa nostra vénen a passar el dia i aprofiten per comprar productes de primera necessitat, alimentació, roba o altres. I aquí el lema continua sent El mercat regula el mercat. No ha estat ben entès per nosaltres. No hem volgut veure la realitat. Aquesta clientela, avui en dia, troba al costat de casa seva el mateix que venia a buscar a casa nostra, amb l’agreujant que no hi ha diferencial de preu ni servei que justifiqui el viatge a Andorra. Tant d’una banda com de l’altra s’han fet estudis de mercat i les rectificacions pertinents i nosaltres ens hem quedat obsolets. Avui en dia no solament som incapaços de rectificar, sinó que pretenem, a través de l’aflorament d’una multitud d’establiments Outlet, recuperar el mercat, sense adonar-nos de la perillositat que això comporta i dels costos que la comunitat ha d’assumir.
Pel simple fet de política d’escala, som incapaços de lluitar en aquest camp amb els nostres veïns, amb la trista realitat que la percepció que tenen del nostre país és deficitària. Any rere any perdem excursionistes.
Pel que fa als visitants de més de 250 quilòmetres i que en teoria han de fer nit a Andorra, la percepció que tenen és la mateixa, per molt que fem dir el contrari en les diverses enquestes. En boca del M. I. Sr. Francesc Camp, ministre de Turisme i Medi Ambient, “des del 2004 s’han perdut més de tres milions de visitants; dels gairebé 12 milions s’ha passat als prop de 8,5 de l’any passat, i d’aquests només un 23% pernocta al país”. He de dir que per primera vegada es reflecteix la trista realitat fins ara amagada.
–No hem definit correctament el producte.
–No hem donat una imatge conforme a la identitat ni comercial ni hotelera.
–No hem sabut posicionar-nos en els mercats.
–No hem sabut determinar els eixos de comunicació.
–No hem sabut determinar els eixos de comercialització.
–No hem sabut detectar els segments de mercat.
–No hem sabut definir les accions comercials.
I tot això?
Perquè senzillament el turisme no ha estat la preocupació per part de cap Govern anterior. Com que aquest venia sol, no ens ha preocupat mai el perquè.
Totes les veus discordants han estat titllades de pessimistes, ofegades per un sens fi d’estudis realitzats per mercenaris estrangers a preu desorbitant i buits de contingut i oblidant que actualment es fuig de la quantitat. El temps i la percepció dels nostres visitants han canviat sense que ens adonéssim.
Qualitat: segons el diccionari té dues definicions principals:
1. “La manera de ser bona o dolenta d’alguna cosa”. I s’oposa senzillament a la quantitat.
2. “Superioritat, excel·lència en alguna cosa”.
Les aspiracions dels consumidors en matèria de qualitat són:
–Qualitat en les informacions sobre producte o servei.
–Qualitat del producte o servei.
–Qualitat dels serveis annexos.
–Qualitat / preu.
A Andorra podem assolir quests criteris? Rotundament, sí!
Per sort disposem d’uns establiments hotelers i comercials que físicament no tenen res a envejar als de fora.
Però l’esperit qualitatiu implica cert estat d’ànim en l’empresa i una profunda consideració del seu staff. Cadascun ha de sentir-se responsable i acomplir el millor possible les feines que li són impartides per a l’obtenció màxima de satisfacció del client.
La recerca de la qualitat total que fa part del procediment implica un respecte absolut a la reglamentació en vigor, la posada en marxa d’una organització i un procediment adaptat a un control continu dels resultats obtinguts i accions correctores quan sigui necessari. Tota empresa ha d’estar immersa en el procediment. El procediment de qualitat reposa essencialment sobre les bones pràctiques. La conformitat a les normes i als reglaments tècnics és clara i ben definida i generalment ben integrada en l’empresa ja que la seva justificació és evident.
El procediment ha de ser preventiu, actuant sobre l’organització i els mètodes de treball, la mobilització i la satisfacció del personal.
Tot i que aquest procediment per definir la qualitat és imperatiu, no vol dir que es podrà invertir la tendència altament perillosa d’aquests últims anys, sobretot d’un dia a l’altre. Per això ens fa falta la implicació de diversos ministeris: Turisme, Interior, Finances, Sanitat, Educació, de tot l’empresariat i ciutadans, per tal de retrobar un futur esperançador i posar el nostre país, Andor­ra, a la posició que li pertoca, és a dir:
La joia dels Pirineus.
Venent el país com un producte de qualitat i no només per un preu simbòlic. La recent Copa del Món, si més no, ha pogut mostrar a tota la ciutadania el que un equip ben avingut, format i amb una molt forta persistència i cohesió en el temps podia assolir. Tot el món de l’esquí l’ha felicitat. Aquesta pistonada no es pot perdre.
En canvi, voldria recordar com un malson passat l’última campanya de promoció del Govern. Andorra no es pot vendre com Port Aventura, no és un producte ordinari, no tot són empresaris disposats a vendre a qualsevol preu. Però la imatge que aquesta campanya escampa és afligent per als empresaris i personal que prova de fer les coses com s’han de portar. Un país que es vol fer dir turístic, ha de tenir molta cura amb la seva imatge, que és molt fràgil.
Els invito a llegir o rellegir una publicació de l’any 2000 encomanada per la Unió Hotelera d’Andorra i patrocinada per Crèdit Andorrà, escrita per Gaudit, amb la realització gràfica de Raül Valls, anomenada: Reflexions sobre la gestió hotelera a Andorra.
En aquells temps el tema ja era d’actualitat.
Si n’haguessin fet cas... otro gallo cantaría.

dimecres, de febrer 22, 2012

El passat dia 12 de gener va tenir lloc la reunió amb el Ministre de Turisme i Medi Ambient.
A la reunió hi van assistir el M.I. Sr. Francesc Camp, Ministre de Turisme i Medi Ambient, el Sr. Sergi Nadal, Director de Turisme , el Sr. Marc Aleix President de PIME Andorra i la Sra. Roser Farré, Directora de dita entitat.
El Sr. Aleix va citar els temes que es volien tractar durant aquesta reunió.
Temes tractats
- PIME Andorra està sorpresa de no estar convidada a les reunions del Ministeri en referència al turisme.
- PIME Andorra voldria saber, abans de començar, quina orientació està prenent el Govern amb la política turística.
- Exposició de l’estudi de Grandvalira per l’hivern 2011/2012.
- Geo rando.
- Cues a les fronteres.
- Classificació hotelera.
- Altres.
En primer lloc, el Ministre es va excusar de no haver convidat a PIME Andorra a la reunió informativa del passat dia 9 sobre la campanya d’hivern 2011-2012. El Sr. Marc Aleix va expressar el seu descontent, ja que al vendre una nit d’hotel + forfet a partir de 63€ es vendre el País a low cost.
El Sr. Aleix va demanar a Govern quina categoria de turisme es vol: baix, mig o alt? La resposta del Ministre va ser que aquesta campanya és puntual per a generar pernoctacions i que aquest és l’objectiu del 2012.
PIME Andorra va entregar els següents documents:
Classificació hotelera.
Capítol 1 : Regulació dels estaments turístics.
Només poden optar per una regulació dels estaments turístics tots els establiments que en que el dia de la seva posada en funcionament

compleixin tot el reglaments existents en el Principat d’Andorra, tant des del punt de vista de les normatives comunals com el de les normatives inherents a comerç, indústria ,higiene, seguretat i altres.

Capítol 2 : Creixement del allotjaments turístics.
El creixement dels allotjaments turístics del últims anys ha produït un canvi radical en la visió i la política a aplicar sobre el mateix. S’ha arribat a un nivell d’infraestructures que aconsellen allunyar-se d’afavorir l’augment de la quantitat de places i cal optar per la millora de la qualitat de les existents.
Ordenació general de l’oferta turística.
Els plans d’ordenació de l’oferta turística tindrien d’establir la densitat global màxima de població, delimitar zones turístiques i de protecció i fixar un màxim d’habitacions per unitat, establint distàncies mínimes i paràmetres mínims i màxims de volumetria, edificabilitat i equipaments, marcant zones turístiques i zones residencials.

Capítol 3 : Èxit de la indústria turística.
D’altra part, no podem perdre de vista que l’èxit de la indústria turística depèn de la qualitat de vida dels residents, de la conservació dels espais naturals i de la qualitat dels serveis que es presten. Per això, es fa imprescindible disposar d’un nou model de creixement, una nova qualificació hotelera i turística de tal forma que s’afavoreixi la qualitat per damunt de la quantitat i possibilitar l’allargament de les temporades.
Per tant, hem de fomentar que una part important de la nostra població estigui directament vinculada en els negocis turístic en tots els seus aspectes, tant en la direcció com en l’ocupació de llocs de treball dignes, havent-ne de desenvolupar mesures necessàries per a intensificar la formació professional bàsica i la continuació en el sector turístic.
Hem de donar un èmfasi particular als centres de formació d’Andorra, acollint els alumnes al final de la formació a les nostres empreses i amb salaris dignes.
S’ha de donar suport a totes les estratègies i estudis que contribueixin a la investigació de mòduls turístics.
S’ha d’impulsar la millora de les infraestructures i plans d’embelliment de tot el país.
S’ha de fomentar que s’aprofitin correctament els recursos turístics amb un total respecte al medi natural.
S’ha de fomentar l’ús de les energies renovables i els productes naturals a fi de minimitzar el consum energètic.

Capítol 4 : Marc d’actualització permanent.
Tot els establiments turístics, activitats i empreses sotmeses a autoritzacions turístiques hauran de superar els plans de modernització permanent que estableixi l’administració dins els terminis que es fixin.

Capítol 5 : No hem de perdre de vista que són les persones les que creen el valor de les empreses.
Totes les empreses turístiques hauran de tenir com a mínim el 33% de treballadors fixes en plantilla i la mitja salarial d’aquesta no podrà ser inferior a la mitja salarial dels treballadors d’Andorra, a excepció dels hotels de cinc estrelles que hauran de disposar d’un mínim del 70% de treballadors fixos, sent la mitja salarial igual o superior a la mitja salarial dels treballadors d’Andorra.
Tots els establiments turístics hauran d’estar oberts con a mínim vuit mesos l’any.
Aquest ràtio ha d’estar comprés entre els intervals següents:
- 2 estrelles entre 20 i 30%.
- 3 estrelles entre 30 i 40%.
- 4 estrelles entre 40 i 70%.
- 5 estrelles entre 70 i 100%.
Capítol 6 : Drets de les empreses turístiques.
Les empreses que compleixin amb els deures administratius tindran els drets següents:
- Dret a exercir lliurement les seves activitats de conformitat amb el que disposin les normatives.
- Dret d’incloure en els catàlegs directoris guies i sistemes informàtics de l’administració competent en matèria de turisme, les seves instal•lacions i les seves ofertes específiques.
- Dret de ser incorporades a les promocions realitzades per l’administració turística competent.
- Dret de sol•licitar, en el seu cas, subvencions, ajudes i participar en programes de promoció turística.
- Dret a la protecció per part de l’administració competent contra la competència deslleial en el sector.

Capítol 7: Dret de l’usuari turístic i sancions.
La nova reglamentació ja ho contempla i per tant, la PIME s’adhereix al canvi tot i que les possibles sancions han de ser comptabilitzades al prorrata del número d’habitacions, per tal de mantenir justícia entre els petits i grans establiments.

Capítol 8 : Temps màxim de cobrament.
Tota factura haurà de ser abonada en un termini màxim de 30 dies després de la data de sortida del client, salvat que hi hagués una disposició contrària mencionada en les condicions generals de venda.
Penalitats de retard.
La taxa de penalitat pot ser determinada contractualment. En cas contrari, serà la taxa de la Banca Europea augmentada de 7 punts. La taxa no podrà ser en cap cas inferior a l,5 vegades de la taxa legal. Les penalitats de retard seran exigibles sense “rappel” previ.
Obtenció dels ítem de la classificació.
Existeix avui en dia una total incongruència entre la legislació del treball i la demanda de permanència o d’obertura en els serveis mínims. Es parla de qualitat de servei sense que als establiments els sigui possible. La part humana és totalment imprescindible en la prestació de serveis i, en la qualificació hotelera actual, està totalment oblidada .
Aquest fet no es pot corregir sense tenir en compte la realitat humana i econòmica, així com respectant la legislació laboral que al nostre entendre no pot progressar sense l’elaboració de convenis col•lectius.


LME - Application des pénalités de retard
_________________________________________________________
6 mai 2009
La nouvelle loi LME modifie les conditions de l’application des pénalités de retard.
Les lois précédentes, la loi du 15 mai 2001 et la loi du 5 janvier 2006, prévoyaient des pénalités de retard d’au moins 1,5 fois l’intérêt légal, taux de 3.79 % pour l’année 2009.
La nouvelle loi LME prévoit des pénalités plus contraignantes et plus élevées. L’article du code du commerce L 441-6, résultant de la loi LME, prévoit des pénalités de retard ne pouvant être inférieures à trois fois le taux d’intérêt légal, soit 11,37 % en 2009. Le taux pris en compte peut également être celui de la Banque Centrale Européenne (1.25 % en mars 2009) majoré de 10 points, soit 11,25 %.
Ces taux de retards sont les minimums légaux obligatoires, mais les entreprises qui le souhaitent peuvent appliquer des taux supérieurs. Comme il s’agit de pénalités de retard et non d’intérêts de retard, les taux de retard ne sont pas capés par le taux légal de l’usure.
Pour pouvoir être appliquées, les pénalités de retard doivent apparaitre dans les conditions générales de vente (CGV). A contrario les intérêts de retard sont applicables de droit, même s'ils ne sont pas évoqués dans les CGV.
Dans l’absolu, ces pénalités sont applicables dès le dépassement du délai contractuel de paiement. Elles font l’objet d’une facturation complémentaire sur une facture distincte.
Si la facture a été remise en affacturage, et comme le factor, n’appliquera pas les pénalités, c’est à l’entreprise à émettre une facture de pénalités de retard à envoyer à son client.

I a continuació, va presentar diferents estudis fets a França, Espanya, Andorra, Grandvalira i Canada en referència al turisme.
El M.I. Sr. Francesc Camp va agrair la presentació i va demanar còpia tot dient que el Sr. Aleix li havia fet la meitat de la feina.
També va comentar que es començaran a fer estudis de mercat a diferents països i que s’ha d’explotar els serveis d’oci amb més oferta, ja que es una demanda molt reiterada.
Davant la demanda del Sr. Aleix de deixar anar una parella d’óssos i de preservar més la fauna, el Sr. Sergi Nadal va explicar que la campanya d’estiu està encarada al turisme de muntanya, tot i que lo dels óssos no ho veuen massa clar.
El Sr. Aleix va fer les següents demandes:
- Agilització a les cues que es formen a les fronteres, en especial al Pas de la Casa.
- Fer una legislació de les webs, vendre Andorra per la xarxa hauria d’estar legislat.
- S’hauria d’intentar que les rutes de muntanya del nostre País estiguessin contemplades a nivell internacional, no com fins ara que quan arriba a Andorra queden tallades.
Per finalitzar el M.I. Sr. Francesc Camp va exposar els reptes d’aquest any:
- Regularització dels allotjament rurals.
- Informatització de l’ocupació hotelera.
- Registre d’ocupació connectat amb interior.
- Revisar i actualitzar la classificació hotelera.
El passat 9 de gener de 2012, PIME Andorra va tenir una reunió al Ministeri de Justícia i Interior.
Per part del Ministeri hi van assistir el M.I. Sr. Marc Vila, Ministre de Justícia i Interior, i el Sr. Xavier Espot,Secretari d’Estat d’Interior i per part de la PIME el Sr. Marc Aleix, President, i la Sra. Roser Farré, Directora de dita entitat.
El Sr. Marc Aleix va presentar als assistents alguns dels inconvenients del codi laboral, temes que ja s’havien tractat en reunió de Junta.
Aquests són:
- La petita empresa és la que més fidelitza el treballador i el tracta millor i té empleats amb molta antiguitat. Quan hi ha problemes, li toca pagar el màxim a l’empresari.
- Es parla que a Andorra el comiat és lliure. Al nostre entendre, és tot menys lliure.
- La llei sembla només pensada per la gran empresa.
- Necessitat de dos testimonis, com a mínim, per a fer qualsevulla notificació (en període de crisi ningú vol agafar la responsabilitat de ser partícep d’un possible comiat).
- En el cas de l’Art. 89 d) extinció del contracte per incapacitat de l’empresari; sempre són els Tribunals qui hauran de decidir, puix el treballador preferirà invocar el frau per a retenir indemnitzacions.
- Art. 91 c) Comiat per causes objectives.
El comiat no pot afectar més d’un 10% de treballadors de cada centre de treball durant un període de sis mesos.
Exemple: un empresari que té cinc empleats, fa un comiat d’un 0,5%?
- Si hi ha una baixa per accident laboral, l’empresari ha de pagar les vacances que es fomenten durant el temps de baixa, encara que la baixa duri molt temps (tres anys). No s’entén el sistema, donat que la CASS paga tots els mesos de baixa.
- Si existeix una invalidesa, l’únic recurs que té l’empresari és anar a la Batllia i sempre són despeses per al petit empresari.
- Entre la Llei de la CASS i el Codi Laboral hi ha contradiccions i buits jurídics i en cas de dubte, el resultat és sempre a favor de l’operari.
- En les grans empreses és bastant fàcil moure els treballadors i això, la petita empresa no s’ho pot permetre.
- Quan hi ha problemes econòmics, les grans empreses es fusionen…s’agrupen… Tenen moltes més possibilitats que les petites.
Exemple: Un petit empresari està obligat a fer obres a causa d’un informe de sanitat i ha de tancar el restaurant. Si no vol aplicar l’Art. 43 (Suspensió de contracte) ja que no vol deixar els empleats sense salari, que pot fer si els seus empleats no accepten d’anar a treballar a l’empresa d’un soci? Només té una solució: pagar perquè no facin res. És genial, sobretot quan hi ha problemes econòmics.
- El resultat és que molts petits empresaris prefereixen no agafar més personal i fer-ho com puguin.
- En cas que hi hagi problemes, el petit empresari, moltes vegades, no es pot permetre econòmicament anar als tribunals.
- No és lògic que s’hagi d’esperar la interpretació dels Tribunals per a resoldre buits jurídics o disfuncions.


Després de l’exposició el Sr. Aleix va afegir que el còmput de les hores treballades (40 hores setmanals) s’hauria de fer contemplant l’especificitat de cada empresa i que empresari i assalariat poguessin pactar els horaris .

El M.I. Sr. Marc Vila està completament d’acord en que la llei del Codi Laboral té molts buits i que s’ha de revisar; també apunta que un dels seus propòsits és poder modificar-la abans d’acabar aquest any.

El Sr. Marc Aleix comenta que s’hauria de fer més formació pels professionals de l’hoteleria i que aquesta durés entre 2 i 3 mesos, tot aprofitant les instal•lacions del Lycée Comtes de Foix.

L’últim punt que es va tractar fou la referent a la Llei 34/2008; el Sr. Aleix va concloure que aquesta no funciona i a més, en molts dels sectors no aporta res.

El M.I. Sr. Marc Vila es va comprometre a revisar la Llei del Codi Laboral abans de final d’any i alhora va comentar que la situació actual està al límit i que entre tots hem de poder remuntar aquest País.