dilluns, de setembre 24, 2012

PIME Andorra i el sistema impositiu

Des del mateix moment de la seva creació, PIME Andorra va treballar per la promoció, defensa i ajuda de les micro, petites i mitjanes empreses del Principat d’Andorra. En parlar del tema impositiu, la posició de PIME Andorra, posició invariable des del primer dia d’ençà la seva creació, ha estat de total acord amb l’article 37 de la Constitució andorrana, fet que em permeto recordar: “Totes les persones físiques i jurídiques contribuiran a les despeses públiques segons la seva capacitat econòmica, mitjançant un sistema fiscal just, establert per la llei i fonamentat en el principi de generalitat i de distribució equitativa de les càrregues fiscals.” Per tant, al llarg d’aquests últims anys i dia rere dia, hem mentalitzat tots els empresaris de la necessitat de portar a terme una comptabilitat el més acurada possible per, en primer lloc, tenir al moment una radiografia exacta de l’empresa i, en segon lloc, afrontar el tema impositiu sense que això suposi un drama, sinó amb la profunda certesa que els béns públics són i fan part de la riquesa de tots i cadascun dels ciutadans. No obstant això, al llarg dels anys passats i malgrat totes les cartes, escrits o reunions que hem pogut mantenir amb l’administració pública o els polítics de tot horitzó, hem de constatar que ben poc se’ns ha escoltat. I avui en dia, l’Estat ens recorda que: “Els obligats tributaris som tots nosaltres.” Fins aquí estem d’acord! Però no farem un resum exhaustiu de les nombroses reclamacions que hem dut a terme durant aquests últims anys, però sí de les que avui en dia necessiten una resposta. CASS i cotització d’autònoms PIME Andorra és totalment conscient de la riquesa que representa per a la població d’un país el fet de poder gaudir d’una Seguretat Social d’alta qualitat. Per això hem d’admetre els paràmetres següents: A qui pertany la CASS? Per part de PIME Andorra és molt clar, la CASS pertany a tots i cadascun dels treballadors i empresaris que a través de les seves contribucions econòmiques la fan possible, i la gestió ha de ser duta a terme per una representació equitativa de treballadors i empresaris representant una radiografia el més exacta possible del teixit empresarial del país, sota l’ull i autoritat de govern. És el cas actual? Un no rotund PIME Andorra demana una rectificació immediata i que s’expressin les possibles responsabilitats de males gestions passades, actuals i futures. La gestió de la CASS ha de ser totalment transparent i els seus equips de gestió han de ser responsables d’una bona gestió, la qual ha de garantir la viabilitat del sistema, tant per les generacions actuals com per les generacions futures. Per tant, s’ha de rectificar, exigir responsabilitats i una total transparència als gestors actuals, ja que no es pot continuar més amb el sistema de desgavell actual. S’han de prendre mesures ja La cotització que aplica la CASS als autònoms ha estat per part nostra denunciada en diverses cartes, sense que en l’actualitat alguna resposta se’ns hagi fet arribar (vegeu l’última carta a la Ministra de Salut i Benestar de data 3 d’agost publicada al butlletí número 4 any 2012 de PIME Andor­ra, pàgines 4 i 5). “Srs. Polítics heu de tenir en compte que als autònoms, és a dir treballadors per compte propi, de manera totalment en desacord amb l’esperit de la Constitució andorrana, se’ls aplica per part de la CASS uns barems totalment injustificats. La CASS, tot i disposar d’una graella de salari mitjà per sector d’activitat del març 2011, no pot aplicar als autònoms uns percentatges de cotització diferents de la resta d’assalariats. No solament s’ha de rectificar aquest fet, sinó que demanem el retorn de les quanties indegudament percebudes i de la rectificació dels regals a certs sectors.” Sector turístic, comerç i perspectives de futur Un cop més i malgrat els nostres nombrosos tocs d’alerta i les nostres cartes i visites al ministeri de Turisme i Medi ambient (vegeu butlletí PIME Andorra pàgines 16 i 17 any 2012), hem pogut gaudir de la mateixa resposta que per part dels altres ministeris, és a dir nada. Tot i fent creure que les campanyes de Just married i de com ells diuen “a partir de 63 euros, hotel més forfet” han estat un èxit, en lloc d’arreglar els comptes d’explotació dels empresaris turístics, no han fet més que crear un profund sentiment de desencís a tot els empresaris que procuren fer les coses el més bé possible. És inadmissible per a un empresari admetre que el teu propi govern t’aboqui a la ruïna, sense comptar amb els danys col·laterals que aquests fets comporten als mercat turístics. Totes aquestes campanyes turístiques pagades amb els diners de tots els contribuents, és a dir els propis sectors, financen la seva pròpia destrucció. La davallada que pateixen els sectors turístic i comercial, no solament era previsible vista la situació que pateix el nostre veí del sud, sinó que, malauradament, s’agreujarà, degut al poc respecte que tenim envers les regles més elementals que regulen tant les activitats turístiques com les comercials. Mantenim de forma errònia una separació entre turisme i comerç, quan aquests dos sectors han de treballar amb una total sinergia i comprensió entre si, tot i tenint en compte les expectatives i drets dels consumidors, fets que desconeixen. La llei de classificació hotelera és obsoleta i quant a la llei de comerç, uns quants privilegiats influents no en volen ni sentir a parlar i el govern ho acata. Sistema impositiu. Com ja he manifestat, PIME Andorra sempre ha estat favorable a l’article 37 de la Constitució, la qual recordo que va ser aprovada per una gran majoria. Avui en dia, en presentar els primer exercicis comptables i recordant l’ISI, impost pel qual el govern és incapaç de dir qui, sí o no, ha contribuït. És un greuge en la competitivitat empresarial i les arques públiques, sense que en dia d’avui cap sanció s’hagi dut a terme, sent sabedor que ja existeixen a casa nostra uns sectors empresarials que ja estudien com no pagar l’impost, tot mantenint pèrdues artificials a empreses dels seus grups, sense cap escrúpol (Business is business), i abocant a la mort l’empresari del seu costat que treballa amb números reals. Fet el trist constat no exhaustiu anterior i a fi i efecte de mantenir les finances públiques en una quantia raonable i per no sentir-se espoliats, PIME Andorra demana els punts següents: -La qualitat d’un Estat es mostra per la qualitat dels seus estaments polítics, i per tant PIME Andorra demana a tots els polítics andorrans l’obligació de predicar amb l’exemple, mostrant a les seves empreses una total transparència en tots els temes impositius, tant en l’àmbit comunal com estatal. -Que sigui obligatori per a tota persona política una total transparència de tot el diner públic gastat o fet gastar per ella en l’exercici del seu mandat. -Tot polític en el moment de ser elegit, haurà de definir els seus béns a l’inici i a la fi del seu mandat, sent penalment responsable davant la Justícia de tota irregularitat. -Tots els comptes comunals i estatals hauran de ser totalment públics i per tant sotmesos a una entitat paritària de vigilància per part de la ciutadania, i si convé, el dret d’aplicar sancions contundents i proporcionals als possibles fets delictius. L’aplicació d’aquests punts i la correcció dels punts abans esmentats, farà que la ciutadania i els empresaris reprenguin a poc a poc la confiança en el sector polític, condició sine qua non de tot futur. Marc Aleix i Tugas - 22/09/2012